flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       наказом голови

Вишгородського районного суду

Київської області

                                                      від 31 травня 2011 року № 24 о

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Вишгородському районному суді Київської області

 

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Вишгородському районному суді Київської області (далі – Суд).

 

1.2. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу про адміністративні правопорушення.

 

1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечує заступник керівника апарату Суду.

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

про діяльність Суду

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

 

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

 

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

 

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

 

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

 

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

 

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства та процесуальним законодавством.

 

У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі,  інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

 

Публічна інформація надається в усній формі та у телефонному режимі канцелярією суду та попереднього розгляду їх звернень, фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час прийому.

 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

 

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5. Особою, відповідальною за надання відомостей за запитами на інформацію, є заступник керівника апарату Суду в межах своєї компетенції.

 

2.6. Заступник керівника апарату Суду забезпечує надання запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення на веб-сайті Суду та інформаційному стенді наступної публічної інформації про діяльність Суду:

 

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства Суду (далі – ЄАСД);

 

– про стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату ;

 

– про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

– про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності;

 

– відомості з бібліотечногофонду Суду;

 

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду;

 

– про матеріально-технічне забезпечення Суду; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку;

 

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду;

 

– про режим роботи Суду, правила та графік прийому громадян у Суді;

 

– про порядок взаємодії із ЗМІ, наповнення інформацією веб-сайту ;

 

– інформація про участь у міжнародних проектах та співпрацю з іноземними правовими установами та організаціями – начальник відділу зі взаємодії із засобами масової інформації та міжнародного співробітництва.

 

 

Розділ ІІІ. Порядок надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення» тощо.

 

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства  у місцевому загальному суді, заступник керівника апарату суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

 

1)      інформація про діяльність Суду:

 

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

 

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника;

 

– розклад роботи та графік прийому громадян;

 

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

 

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

 

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

 

4) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 

5) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

6) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 

7) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 

3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація про:

1) порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

3) порядок оскарження судових рішень до Суду;

4) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

Відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді, розміщуються на спеціальному стенді, розташованому в холі Суду.

 

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

 

3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальній громадян Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2-4 до Положення).

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу прийому громадян Суду, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до Положення).

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання

запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярія суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції, канцелярія суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх до Голови суду або  його заступника.

4.3. За рішенням Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника,  відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з працівників апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

 

4.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується в канцелярії суду, після чого невідкладно передається виконавцям.

 

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

 

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

4.9. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, заступник керівника апарату суду, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

4.10. У випадках, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, заступник керівника апарат суду, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

4.11. У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання відповідей на інформаційні запити

 

5.1. Відповідь на запит готується заступгиком керівника апарату суду, за  підписом голови суду.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.3. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню Головою суду.

 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

 

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

 

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у Вишгородському районному суді Київської області,

затвердженого наказом

голови Вишгородського районного суду

Київської області

від "31" травня 2011 року № 24 о

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 
Не належать до публічної інформації:

 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

 

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 

– внутрішня службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації;

 

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Вишгородському районному суді Київської області  є:

 

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у Вишгородському районному суді Київської області,

затвердженого наказом

голови Вишгородського районного суду

Київської області

від "31" травня 2011 року № 24 о

 

 

Форма запиту на інформацію,

що знаходиться у володінні Вишгородського районного суду Київської області

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача.

 

2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (у разі наявності).

 

3. Предмет запиту: загальний опис інформації, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

 

4. Підпис і дата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у Вишгородському районному суді Київської області,

затвердженого наказом

голови Вишгородського районного суду

Київської області

від "31" травня 2011 року № 24 о

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул..Кургузова, 7, м.Вишгород, Київська обл.., 07300

____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;е-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у Вишгородському районному суді Київської області,

затвердженого наказом

голови Вишгородського районного суду

Київської області

від "31" травня 2011 року № 24 о

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул..Кургузова, 7, м.Вишгород, Київська обл.., 07300

____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;е-mail:___________

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_______________________________________________________

Ознайомлені з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

(підпис)

«____» __________ 20__ р. _________ ________________

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у Вишгородському районному суді Київської області,

затвердженого наказом

голови Вишгородського районного суду

Київської області

від "31" травня 2011 року № 24 о

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Вишгородському районному суді Київської області не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Вишгородського районного суду Київської області поштовим звязком (вул..Кургузова, 7 , м.Вишгород, Київська обл.., 07300).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.