flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     загальними зборами трудового колективу

                                                          Вишгородського районного суду

                                                          Київської області

                                                          протокол від 01 березня 2012 року № 1

  

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку в апараті

Вишгородського районного суду Київської області

( із змінами, внесеними рішеннями загальних зборів трудового колективу

від 26.06.2013 року № 1, від 09.02.2017 року № 2)

 

1. Загальні положення

 

1.1.  Правила внутрішнього трудового розпорядку в апараті Вишгородського районного суду Київської області (далі – Правила, Суд) розроблені відповідно до вимог статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу»,  інших нормативно-правових актів.

 

1.2. Правила поширюються на суддів та працівників апарату суду є обов'язковими до виконання.

 

1.3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на Суд та апарат суду, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

 

1.4. Правила доводяться до відома суддів та працівників апарату суду під підпис та вивішуються на дошці оголошень у приміщенні Суду.

 

1.5. Дія правил поширюється на суддів Суду у частині положень, що не підлягають правовому регулюванню положеннями Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників апарату Суду

 

2.1. Порядок прийняття на державну службу, патронатну службу та на роботу, припинення державної служби, патронатної служби і звільнення з роботи працівників апарату Суду визначається Законом України «Про державну службу», законодавством про судоустрій і статус суддів та  Кодексом законів про працю України.

 

2.2. Прийняття працівників до апарату Суду на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

 

Перелік документів, що подаються особою при прийнятті на державну службу, визначений положеннями Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України . Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником кадрової служби Суду, після чого оригінали повертаються кандидатові на посаду.

Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 36 Закону України «Про державну службу».

 

2.3. Прийняття працівників до апарату Суду на патронатну службу здійснюється в порядку, передбаченому вимогами статті 92 «Патронатна служба» Закону України «Про державну службу», Положення про помічника судді та у відповідності із законодавством про судоустрій і статус суддів, за поданням судді та на строк повноважень судді, помічником якого він призначений.

 

Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.

 

Перелік документів, що подаються особою при прийнятті на патронатну службу, визначений положеннями Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України . Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником кадрової служби Суду, після чого оригінали повертаються кандидатові на посаду.

 

2.4. При прийнятті на роботу до апарату Суду працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

 

Перелік документів, що подаються особою при прийнятті на посади, які не належать до посад державних службовців та патронатної служби, визначений положеннями Кодексу законів про працю України . Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником кадрової служби Суду, після чого оригінали повертаються кандидатові на посаду .

 

2.5. Після призначення на посаду, працівник апарату Суду не пізніше трьох робочих днів, для отримання зарплатної картки, заповнює в кадровій службі Суду анкету Райффайзен Банк, укладає Договір про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки та подає такі документи:

-         заяву на відкриття поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватись з використанням платіжної картки;

-         копію паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією) завірену власноруч;

-         копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завірену власноруч.

 

2.6. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату Суду оформляються наказом керівника апарату Суду, про що вони ознайомлюються під підпис.

 

2.7. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату Суду, при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

 

2.8. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника апарату Суду,  в день виходу на роботу,  відповідальний працівник Суду зобов'язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці, ознайомити з відповідними правилами під підпис.

 

2.9. Записи про призначення, переведення та заохочення працівника апарату Суду заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Трудові книжки працівників апарату Суду зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника апарату Суду та відповідального за кадрову роботу.

 

2.10. У день звільнення працівника апарату Суду, відповідальний за кадрову роботу Суду зобов'язаний видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління ДСА України в Київській області зобов’язані  провести з працівником повний грошовий розрахунок. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в апараті Суду.

 

3. Права та обов'язки працівників апарату Суду

 

3.1.  Працівники апарату Суду мають право:

 

        брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

        на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

        на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;

        на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

        на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

        на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Працівники апарату Суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

3.2.  Працівники апарату Суду зобов'язані:

 

        дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат Суду, цих Правил та посадових інструкцій;

        не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

        сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

        своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки керівництва;

        діяти в межах своїх повноважень;

        у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

        шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

        не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

        забезпечувати збереження майна Суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

        постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

        дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.

Обсяг конкретних обов'язків кожного працівника апарату Суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату Суду в установленому порядку.

 

4. Обов'язки керівництва апарату Суду

 

4.1. Керівництво апарату Суду зобов'язане:

 

        неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

        при прийнятті на державну службу та на роботу працівників апарату Суду, роз'яснити їм права і обов'язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

        затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника апарату Суду;

        визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

        забезпечити здорові та безпечні умови праці;

        контролювати дотримання працівниками апарату Суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

        постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників апарату Суду;

        створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників апарату Суду;

        сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарату Суду

Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників апарату Суду.

 

 

5. Робочий час і його використання. Час відпочинку

 

5.1.  Тривалість робочого часу працівників апарату Суду не може перевищувати 40 годин на тиждень.

      Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).

      Робочий час з понеділка по четвер триває з з 8:30 год до 17:30 год, в п’ятницю – з 8:00 год до 15:45 год.

     Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год до 13:45 год і не включається в робочий час.

      Працівники апарату Суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

     Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

 5.2. Режим роботи Канцелярії Вишгородського районного суду Київської області, як самостійного структурного підрозділу, який діє на підставі Положення про канцелярію Вишгородського районного суду Київської області, затвердженого наказом керівника апарату цього ж суду, 22 вересня 2010 року № 16 о,  визначити:

-         з понеділка по четвер - з 8:30 год до 17:30 год,

-         в п’ятницю – з 8:30 год до 16:15 год.

    Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год до 13:45 год і не включається в робочий час.

    Дні прийому матеріалів та видачі копій судових документів визначити:

-         у вівторок - з 9:00 год до 16:00 год;

-         четвер – з 9:00 год до 15:00 год;

 

     Дні прийому архіваріусом Суду визначити:

-         у вівторок -з 9:00 год до 16:00 год;

-         четвер – з 9:00 год до 15:00 год.

 

5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, працівники апарату Суду зобов'язані на підставі відповідного розпорядження керівника апарату, з'явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

 

5.4. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено статтею 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника апарату Суду як при прийнятті на роботу, так і згодом, може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові апарату Суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом керівника апарату Суду.

 

5.5. Працівникам апарату Суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

 

5.6. Щорічна основна відпустка надається наступним працівникам апарату Суду:

-         державним службовцям  - тривалістю 30 календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;

-         працівникам патронатної служби – тривалістю 24  календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі посадового окладу;

-         службовцям, робітникам - тривалістю 24  календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;

 

Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина, до якої виплачується допомога для оздоровлення, становить не менше 14 календарних днів.

 

5.7. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

 

5.8. Працівникам апарату Суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням тощо).

 

5.9. За письмовою заявою працівника апарату Суду,  частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки може бути замінена грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».

 

5.10. Черговість надання відпусток визначається графіком, який складається та підписується відповідальним за ведення кадрового діловодства Суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня, затверджується керівником апарату суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи Суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників апарату.

 

5.11. Надання відпусток працівникам апарату Суду оформляється наказом керівника апарату.

 

5.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

5.13. За рішенням керівника апарату Суду,  працівники апарату можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки у такому випадку надається працівникові апарату Суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

6. Заохочення працівників апарату Суду за успіхи в роботі

 

6.1. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов'язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

 

– встановлення надбавок, доплат, премій;

– оголошення подяки;

– нагородження цінним подарунком;

– нагородження почесною відзнакою Суду;

– нагородження почесною грамотою Суду.

 

6.2. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності,  державним службовцям можуть встановлюватися премії, у відповідності до Закону України «Про державну службу».

 

6.3. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:

-         оголошення подяки;

-         нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;

-         дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

-         представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);

-         представлення до відзначення державними нагородами.

 

6.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів Суду. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 

6.5. Пропозиції щодо заохочення працівників апарату Суду,  керівники самостійних структурних підрозділів подають на розгляд керівникові апарату в установленому порядку.

 

6.6.  Заохочення оформляється наказом керівника апарату Суду, оголошується працівникові апарату або всьому колективу і заноситься до трудової книжки.

 

7. Відповідальність працівників апарату Суду за порушення трудової дисципліни

 

7.1. За порушення,  передбаченої цими Правилами, трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків до працівника апарату Суду може бути застосовано догану або звільнення. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі підпунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

 

7.2. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу»  та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом.

До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

-         зауваження;

-         догана;

-         попередження про неповну службову відповідність;

-         звільнення з посади державної служби.

 

7.3. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення.

За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні.

7.4. Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після його вчинення.

 

7.5 Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника апарату Суду, що оголошується працівникові апарату під підпис.

 

7.6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату Суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

7.7. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до державного службовця не буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.8. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів у сфері державної служби і виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення стосовно нього може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття дисциплінарного стягнення належить суб’єкту призначення, що його застосував.

 

7.9. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) заходи заохочення до державного службовця не застосовуються.